• Podziękowania

Realizowane programy

W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole realizuje program:  „Wokół przedszkola”– Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego.Autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i  Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Dostosowany do założeń aktualnej Podstawy Programowej wychowanie przedszkolnego i zaleceń MEN.

WIZJA I MISJA PRZEDSZKOLA             „Czegośmy się dobrze  nie nauczyli
                w najwcześniejszych dziecięcych latach ,
               tego równie dobrze nie nauczymy się nigdy”

                                                                     S. Szuman

  WIZJA PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM DOBREJ ZABAWY, MĄDROŚCIĄ, SZCZĘŚCIEM, RADOŚCIĄ

 • Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
 • Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczośći wrażliwość.
 • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.


MISJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych
 • Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców
 • Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania  osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci , wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań
 • Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając  swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata
 • Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków , stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia
 • Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci, stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania
 • Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska
 • Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe samodzielne i radzące sobie z problemami
 • Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka
 • Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności
 •  Stwarza warunki do pracy na komputerze, wspomagając naukę czytania i pisania, rozwijając sprawność umysłową i manualną
 • Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej
 • Integruje dzieci pełno- i niepełnosprawne
 • Oferuje pomoc logopedyczną i psychologiczną
Certyfikaty

Mocarz
Gospodarczy